Icon of DeLorean_varNaM-Firefox

DeLorean_varNaM-Firefox 0.05.30.12

bởi killhellokitty

A metalic colored theme for Linux Gnome-Desktop. This theme is intended to be used with the DeLorean_varNaM Gtk Themes.

Tiện ích này vừa được duyệt sơ bộ bởi Mozilla. Tìm hiểu thêm