Belarusian Classic Dictionary 0.1.2

Thỏa thuận Giấy phép Người dùng Cuối

Belarusian Classic Dictionary yêu cầu bạn chấp thuận Thỏa thuận Giấy phép Người dùng cuối sau đây trước khi việc cài đặt có thể tiến hành:

GPL

Back to Belarusian Classic Dictionary…