AVIM Lược sử Phiên bản

37 phiên bản37 phiên bản

Hãy cẩn thận với phiên bản cũ!

Những phiên bản này được hiển thị cho mục đích tham khảo và thử nghiệm. Bạn chỉ luôn nên dùng phiên bản mới nhất của tiện ích.

Phiên bản 20080728.195 46.1 kB Hoạt động trên Firefox 3.0pre - 3.1a2pre, Thunderbird 3.0a1pre - 3.0b1pre

• Thêm các bản dịch chữ Hoa giản thể và phồn thể do Karan Misra dịch.
• Sửa tính năng dời dấu bằng cách lặp lại (thí dụ đánh “o^^” thì phải cho ra “o^”).
• Giảm nhẹ những quy tắc chính tả tiếp, cho phép “p” ở đầu từ. Theo lời yêu cầu, “y” cũng được chấp nhận ở những chỗ thường có “i”.
• Giải quyết vấn đề “uu” (“ưu”, “uư”, v.v.) ở giữa từ được chấp nhận.
• Sửa các lỗi chính tả trong bản dịch tiếng Tây Ban Nha.

Phiên bản 20080728.185 46.1 kB Hoạt động trên Firefox 3.0pre - 3.1a2pre, Thunderbird 3.0a1pre - 3.0a2pre

• Giải quyết vấn đề nhập dấu thanh đằng sau từ thì cả từ bị đổi thành chữ thường.
• Giảm nhẹ những quy tắc chính tả, vì tính năng chính tả có mục đích chỉ hủy bỏ các từ không thể phát âm trong tiếng Việt. Hành thử không còn hủy bỏ “ka”, “ko”, và “ku”. Ngoài ra, “gìn” lại được chấp nhận.

Phiên bản 20080728.177 45.1 kB Hoạt động trên Firefox 3.0pre - 3.1a2pre, Thunderbird 3.0a1pre - 3.0a2pre

• Hỗ trợ Songbird và Instantbird.
• Hỗ trợ các phiên bản alpha của Firefox 3.1.
• Hỗ trợ các phần mở rộng googlebar, StumbleUpon, và Venkman.
• Viết lại các hàm chính để chạy nhanh hơn.
• Khi nhập văn bản vào hộp soạn thảo có định dạng, không còn cho từ đầu tiên ra ngược.
• Sửa vấn đề các từ bắt đầu với “z” được chấp nhận.
• Các từ bắt đầu với “q” mà không bắt đầu với “qu” hiện được coi là lỗi chính tả. Ngoài ra, các từ bắt đầu với “ka”, “ko”, hoặc “ku” cũng bị hủy bỏ.
• Sửa vấn đề không thể bỏ qua các hộp văn bản đặc biệt trong Firefox, như là các hộp tìm kiếm.
• Sửa vấn đề không thể tắt một số script nhúng vào trang. Có thể bạn cần phải mặc định lại các tùy chọn ẩn dùng about:config để chắc chắn tắt các script này.
• Thêm nút “Mặc định lại giá trị” vào tab Ô Bỏ qua trong cửa sổ tùy chỉnh.
• Sửa các vấn đề cửa sổ tùy chỉnh hoạt động bất thường trong Mac OS X. Thanh trình đơn không còn bị ẩn, các phím tắt chuẩn hoạt động tốt, và AVIM nhận ra được hộp “ID của hộp văn bản”.
• Hiện có thể tự động tắt Vinova trong các trang Web dùng một tùy chọn ẩn.

Phiên bản 20080224.139 44.0 kB Hoạt động trên Firefox 3.0pre - 3.0.*, Thunderbird 3.0a1pre - 3.0a2pre

• Added French localization.
• Added support for beta versions of Flock 2.
• Added support for applications built atop Mozilla Prism (WebRunner).
• Added support for alpha versions of Mozilla Thunderbird 3.
• Single-line textboxes no longer jump to the beginning whenever adding diacritics to words.
• Fixed an issue where the script monitor would disable the extension when typing in the Bookmarks sidebar’s filter bar.
• Fixed behavior on editable menulists (combo boxes), used in Google Toolbar and Firefox’s Live Titles feature.
• Added support for editable trees.
• Reduced the number of undo/redo levels created when adding diacritics, speeding up typing in textboxes with lots of existing text.
• The preferences panel now displays correctly on the Mac even if general.useragent.locale has been modified.

Phiên bản 20080224.118 41.0 kB Hoạt động trên Firefox 3.0pre - 3.0.*

• Added an option to allow words that begin with “dz” or “f”, even when spelling rules are enforced.
• Added support for more rich text editors, including Dojo's Dijit.Editor.
• Added support for disabling some versions of mViet.
• Added support for disabling the CHIM and Mudim scripts when typing in a webpage. The two scripts are not disabled by default.
• Added explicit menu items for switching to the previous and next input methods.
• Options such as input method can no longer be changed when AVIM is disabled.

Phiên bản 20061001 9.2 kB Hoạt động trên Firefox 1.5 - 3.1a1pre

Phiên bản 20060714 9.2 kB Hoạt động trên Firefox 1.5 - 3.0a1