anonymoX Lược sử Phiên bản

4 phiên bản4 phiên bản

Hãy cẩn thận với phiên bản cũ!

Những phiên bản này được hiển thị cho mục đích tham khảo và thử nghiệm. Bạn chỉ luôn nên dùng phiên bản mới nhất của tiện ích.

Version 3.2 1.5 MiB Hoạt động trên Firefox 53.0 trở lên

Features
 • Premium trial button

Bugfixes
 • Fixed broken country names in localization
 • Fixed clean up on shutdown
 • Fixed pref handling

Version 3.1 1.5 MiB Hoạt động trên Firefox 53.0 trở lên

Changes
 • Explicit country change button

Bugfixes
 • Geolocation fake dialog was irresponsive
 • Possible fix for a crash saying "Illegal value nsresult: 0x80070057 (NS_ERROR_ILLEGAL_VALUE)"
 • Small translation fix

Version 3.0 1.5 MiB Hoạt động trên Firefox 51.0 trở lên

Security
 • Support for additional TLS Encryption (Proxy<->Client)

Features
 • Compatibility with Firefox 54
 • UI Redesign
 • Smaller toolbar footprint
 • Internationalized Domain Names Support

Bugfixes
 • Various small fixes

Version 2.5.3.1 355.4 KiB Hoạt động trên Firefox 29.0 trở lên

Bugfixes
 • Firefox Multiprocess compatibility (Version 52+)