Icon of Blue Fox Theme

Blue Fox Theme 31.0.23.07.14 Bắt buộc khởi động lại

bởi Jivko Evgeniev

Dark BLUE theme for Firefox 29 and above

Homepage : http://web-goodies.net/firefox/
Web-tuts: http://web-goodies.net/