Піктограма Offline Switch

Offline Switch 0.6  Без перезапуску

автор 痛ったい

オフライン作業切替ボタンです。
Work offline switching button.