Ikona TrayHotKey

TrayHotKey 0.3.5.4 Zahteva ponovni zagon

- zbinlin

为Fx5.0 及以上版本提供系统热键(老板键)功能