Ikona Dragon scales firetext

Dragon scales firetext 3.1 Zahteva ponovni zagon

- puffmike Spinello

A Dragon scale theme with firetext for Firefox 3.0 to 3.5.*