ෆයර්ෆොක්ස් බාගැනීමෙන් මෙවැනි එක්කහු භාවිතා කිරීමට හැකිය