Pictogram van Check Domain

Check Domain 1.4.0  Vereist herstart

door karakawa

複数のドメイン宛のメールを送信する場合に警告ダイアログを表示するThunderbirdアドオンです。