ខ្មែរ Language Pack-versiegeschiedenis

37 versies

Wees voorzichtig met oude versies!

Deze versies worden ter referentie en voor testdoeleinden weergegeven. U dient altijd de meest recente versie van een add-on te gebruiken.

Versie 24.0 415.7 KiB Werkt met Firefox 24.0 - 24.0.*

Versie 23.0 413.4 KiB Werkt met Firefox 23.0 - 23.0.*

Versie 22.0 402.8 KiB Werkt met Firefox 22.0 - 22.0.*

Versie 21.0 401.2 KiB Werkt met Firefox 21.0 - 21.0.*

Versie 20.0 382.0 KiB Werkt met Firefox 20.0 - 20.0.*

Versie 19.0 373.9 KiB Werkt met Firefox 19.0 - 19.0.*

Versie 18.0 369.6 KiB Werkt met Firefox 18.0 - 18.0.*