ខ្មែរ Language Pack-versiegeschiedenis

29 versies

Wees voorzichtig met oude versies!

Deze versies worden ter referentie en voor testdoeleinden weergegeven. U dient altijd de meest recente versie van een add-on te gebruiken.

Versie 42.0 578.6 kB Werkt met Firefox 42.0 - 42.*

Versie 41.0 571.7 kB Werkt met Firefox 41.0 - 41.*

Versie 40.0 604.6 kB Werkt met Firefox 40.0 - 40.*

Versie 39.0 596.6 kB Werkt met Firefox 39.0 - 39.*

Versie 38.0.5 591.0 kB

Versie 38.0 590.6 kB Werkt met Firefox 38.0 - 38.*

Versie 37.0 583.2 kB Werkt met Firefox 37.0 - 37.*

Versie 36.0 575.5 kB Werkt met Firefox 36.0 - 36.*

Versie 35.0 570.9 kB Werkt met Firefox 35.0 - 35.*

Versie 34.0 566.4 kB Werkt met Firefox 34.0 - 34.*

Versie 33.1 551.8 kB Werkt met Firefox 33.1 - 33.*

Versie 33.0 541.5 kB Werkt met Firefox 33.0 - 33.*

Versie 32.0 533.4 kB Werkt met Firefox 32.0 - 32.*

Versie 31.0 530.5 kB Werkt met Firefox 31.0 - 31.*

Versie 30.0 463.8 kB Werkt met Firefox 30.0 - 30.*

Versie 29.0 462.1 kB Werkt met Firefox 29.0 - 29.*

Versie 27.0.1 441.9 kB

Versie 28.0 453.4 kB Werkt met Firefox 28.0 - 28.0.*

Versie 27.0 444.5 kB Werkt met Firefox 27.0 - 27.0.*

Versie 26.0 438.2 kB Werkt met Firefox 26.0 - 26.0.*

Versie 25.0 431.0 kB Werkt met Firefox 25.0 - 25.0.*

Versie 24.0 425.7 kB Werkt met Firefox 24.0 - 24.0.*

Versie 24.0 425.7 kB Werkt met Firefox 24.0 - 24.0.*

Versie 23.0 423.3 kB Werkt met Firefox 23.0 - 23.0.*

Versie 22.0 412.5 kB Werkt met Firefox 22.0 - 22.0.*

Versie 21.0 410.8 kB Werkt met Firefox 21.0 - 21.0.*

Versie 20.0 391.2 kB Werkt met Firefox 20.0 - 20.0.*

Versie 19.0 382.8 kB Werkt met Firefox 19.0 - 19.0.*

Versie 18.0 378.4 kB Werkt met Firefox 18.0 - 18.0.*