Hieu Tran Dang

내 정보

개발자 정보
이름 Hieu Tran Dang
홈페이지 http://hdang.co.uk
가입한 날짜 3 5, 2007
개발한 부가 기능 수 부가 기능 1개
이 개발자의 부가 기능의 평균 별점 5점중 5점 받음

제작한 부가 기능

AVIM 다시 시작 필요

Vietnamese-language input method editor (IME). Type diacritics directly into any Web page, Web app, or dialog box. Convenient, comprehensive, secure.
————
Bộ gõ tiếng Việt cho phép đặt dấu trực tiếp vào bất kỳ trang Web, ứng dụng Web, hộp thoại.

5점중 5점 받음 (38)
사용자 1,830명

내가 쓴 평가

작성한 부가 기능 평가가 없습니다.