ThamiZha! Solthiruthi(Tamil spellchecker) 아이콘

ThamiZha! Solthiruthi(Tamil spellchecker) 0.8.1-typefix

제작: Muguntharaj, lavanyas

Tamil Spell checker by Thamizha.com Team.
Its creators include Ve. Elanjelian, S. Muguntharaj, Radhakrishnan, Vijay, A. Suji, Malathi Selvaraj, Sri Ramadoss, Yagna Kalyanaraman, Lavanya Sundararajan, Pranava Swaroop and Siddarth Vengatesan.