Mudim 아이콘

Mudim 0.9.1-signed 다시 시작 필요

제작: mudzot

Mudim or Mudzot's Input Method allows users to type Vietnamese language in any website. ||| Bộ gõ tiếng Việt Mudim với cách bỏ dấu thông minh và tính tương thích rất tốt.