თქვენი შეფასება
როგორ მოგეწონათ Forget Me Not - Forget cookies & other data?

ვარსკვლავით შეფასება შენახულია

მოხსენება დარღვევის შესახებ ამ დამატებასთან დაკავშირებით

თუ მიგაჩნიათ, რომ ეს დამატება არღვევს Mozilla-ს დამატებების დებულებებს ან ხარვეზები აქვს უსაფრთხოებასა და პირადი მონაცემების დაცვაში, გთხოვთ მოგვახსენოთ, მოცემული ველის საშუალებით.

გთხოვთ, არ გამოიყენოთ ეს ველი დამატების ხარვეზების შესახებ მოსაზრებების ან მის შესაძლებლობებთან დაკავშირებით, მოთხოვნების გამოსაგზავნად; ეს მოხსენება ეგზავნება Mozilla-ს და არა დამატების შემმუშავებელს.