FlashStopper 0.9.6  No Restart

oleh yochaim

Stops flash autoplay gracefully.