ThamiZha! Solthiruthi(Tamil spellchecker) ikonja

ThamiZha! Solthiruthi(Tamil spellchecker) 0.8.1-typefix  Nincs újraindítás

: Muguntharaj, lavanyas

Tamil Spell checker by Thamizha.com Team.
Its creators include Ve. Elanjelian, S. Muguntharaj, Radhakrishnan, Vijay, A. Suji, Malathi Selvaraj, Sri Ramadoss, Yagna Kalyanaraman, Lavanya Sundararajan, Pranava Swaroop and Siddarth Vengatesan.