Utopia White ikonja

Utopia White 4.1.0

: Alexander Brandl

A bright and clean theme.