צלמית של ToggleReplied

ToggleReplied 0.4 נדרשת הפעלה מחדש

מאת Christian Eyrich

Enables toggling of Replied/Forwarded states of messages.