פיתוח הרשת

הרשמה כמנוי

HTTP Header Live תומך ב־Firefox 57 ומעלה

Displays the HTTP header. Edit it and send it.

טרם דורג
0 משתמשים
נוספה בתאריך August 17, 2017

htmltoExcelSheet תומך ב־Firefox 57 ומעלה

A add-on to convert html to excel file

טרם דורג
4 משתמשים
נוספה בתאריך August 16, 2017

Whitenoisefy תומך ב־Firefox 57 ומעלה

White noise for you!.

Rated 3 out of 5 stars (1)
8 משתמשים
נוספה בתאריך August 15, 2017

CSS Toggler תומך ב־Firefox 57 ומעלה

Browser extension to quickly toggle CSS.

טרם דורג
15 משתמשים
נוספה בתאריך August 13, 2017

mHeaderControl תומך ב־Firefox 57 ומעלה

mHeaderControl is a Firefox Plugin which provides a bunch of features to manipulates HTTP headers of requests.
Individual features can be turned on and off globally or on a per page basis.

טרם דורג
4 משתמשים
נוספה בתאריך August 12, 2017

Cryptext תומך ב־Firefox 57 ומעלה

Encrypts and decrypts text using various encoding methods.

Rated 5 out of 5 stars (1)
21 משתמשים
נוספה בתאריך August 12, 2017

Remove Tracking Params תומך ב־Firefox 57 ומעלה

Clean up the clicked link from some tracking URL parameters before the request leaves the browser.

טרם דורג
51 משתמשים
נוספה בתאריך August 11, 2017

Show Server IP תומך ב־Firefox 57 ומעלה

Show the Server IP without interacting with external Sites.
If you are behind a proxy it will only show the IP of the Proxy!

Rated 5 out of 5 stars (2)
56 משתמשים
נוספה בתאריך August 8, 2017

Edit with Sublime Text תומך ב־Firefox 57 ומעלה

Edit an HTML element with Sublime Text editor with real-time updates

טרם דורג
משתמש אחד
נוספה בתאריך August 5, 2017

YouNote - Create personal notes תומך ב־Firefox 57 ומעלה

YouNote - Create personal notes / to-do list

טרם דורג
20 משתמשים
נוספה בתאריך August 4, 2017

Quick Reply for GitHub תומך ב־Firefox 57 ומעלה

Adds a "Quick Reply" button to GitHub issues and PRs.

טרם דורג
4 משתמשים
נוספה בתאריך August 4, 2017

Corser תומך ב־Firefox 57 ומעלה

Allows to bypass CORS restrictions per rules basis

Rated 5 out of 5 stars (1)
7 משתמשים
נוספה בתאריך July 31, 2017

Adxstudio Portal cache invalidation תומך ב־Firefox 57 ומעלה

This web extension will add a button to your browser toolbar which calls the cache-invalidation handler of Adxstudio Portals and reloads the page to immediately reflect the latest changes made in Dynamics CRM.

טרם דורג
3 משתמשים
נוספה בתאריך July 29, 2017

WebRTC Externals תומך ב־Firefox 57 ומעלה

WebRTC Externals is a WebExtension that aims to allow much of the same workflow for debugging WebRTC that developers are using on Chrome's webrtc-internals page

טרם דורג
14 משתמשים
נוספה בתאריך July 26, 2017

Panda Styler & Emoji תומך ב־Firefox 57 ומעלה

Add custom styles and scripts to any websites! 2600+ Your favorite Emojis ready to copy-paste! Sorted by categories can be combined into EMOJIPASTA!!! COMBO 2 in 1!

טרם דורג
4 משתמשים
נוספה בתאריך July 25, 2017

YouLoop - Repeat video/audio endless on YouTube תומך ב־Firefox 57 ומעלה

Repeat video/audio endless on YouTube. Furthermore a partition loop function is enable.(for HTML5)
--
Wiederholt Video/Audio endlos auf YouTube. Des Weiteren gibt es die Möglichkeit, nur einen bestimmten Ausschnitt endlos zu wiederholen.(für HTML5)

טרם דורג
28 משתמשים
נוספה בתאריך July 24, 2017

Headers Middleman תומך ב־Firefox 57 ומעלה

Add, remove, or modify HTTP Headers for any request based on a regular expression

Rated 3 out of 5 stars (1)
11 משתמשים
נוספה בתאריך July 23, 2017

Trello Card ID תומך ב־Firefox 57 ומעלה

Shows Trello card IDs for use in commits and for other quick references. Copy the ID to the clipboard by clicking on it.

Rated 5 out of 5 stars (1)
29 משתמשים
נוספה בתאריך July 22, 2017

LookUp תומך ב־Firefox 57 ומעלה

LookUp est une extension pour votre navigateur qui vous permet de créer des règles d'observation des pages web. Vous pouvez l'utiliser pour rechercher un texte spécifique ou une structure de nœuds HTML pendant que vous naviguez.

טרם דורג
3 משתמשים
נוספה בתאריך July 21, 2017

かんたん文字数カウント תומך ב־Firefox 57 ומעלה

選択したテキストの文字数を数えることができるFirefox アドオンです。
記事の文字数の確認や校正などにご活用ください。

Rated 5 out of 5 stars (1)
16 משתמשים
נוספה בתאריך July 19, 2017