תמיכת שפות ותרגום

הירשם

Google Translator for Firefox Requires Restart

With this addon you can translate any text to your own language with one click or hot-key. You can either translate the selected text, this way the translated text will overwrite the original selected text, or you can translate the full page too.

Rated 4 out of 5 stars (364)
828,532 משתמשים

S3.Google Translator Requires Restart

S3.Google Translator adds the power of Google Translate’s automatic translations to your browser!
It supports translation of selected text, entered phrase or whole webpage between any of 80+ languages.

New Feature: Language learning!

Rated 5 out of 5 stars (394)
399,707 משתמשים

Google Translate, ImTranslator, Dictionary, TTS Requires Restart

COMPLETELY REDESIGNED TRANSLATOR FOR FIREFOX
ImTranslator translates text, words, webpages between more than 90 languages.
NEW: Inline Translator, Dictionary, access to Google Translate, Microsoft Translator. Unique on the fly localization.

Rated 4 out of 5 stars (466)
346,199 משתמשים

Quick Locale Switcher Requires Restart

Allows you to quickly switch to a different language (User Interface, Spell Checker Dictionary and Website content) in your Mozilla application.

Rated 3 out of 5 stars (88)
218,811 משתמשים

Grammarly for Firefox

Grammarly’s free spelling and grammar checker ensures that everything you type is easy to read, effective, and mistake-free. As you type, Grammarly underlines spelling mistakes and grammatical errors and helps you fix them on the fly.

Rated 3 out of 5 stars (66)
144,372 משתמשים

gtranslate Featured

With gtranslate you can translate any text in a web page just by selecting and right-clicking over it. The extension uses the Google translation services to translate the text.

Rated 4 out of 5 stars (526)
80,160 משתמשים

Wiktionary and Google Translate Requires Restart

(former Google Dictionary and Google Translate)

In-line dictionary for any word you point to or double-click; whole page translation of any web page in another language.

Rated 4 out of 5 stars (215)
65,416 משתמשים

Seznam lištička Requires Restart

Seznam Lištička je vylepšení prohlížeče, které vám zpříjemní práci s internetem. Rychle vám přeloží slova, kterým nerozumíte a zjednoduší vám přístup do emailové schránky.

Rated 3 out of 5 stars (14)
62,239 משתמשים

Locale Switcher Requires Restart

Displays a menu item for switching the application locale.

Rated 4 out of 5 stars (26)
61,522 משתמשים

To Google Translate

Highlight text on a web page, right click and select To Google Translate for translate or play the previous text. EN-to-ES.

Marque un texto en una página web, de clic derecho y seleccione To Google Translate para traducir o reproducirlo. EN-a-ES.

Rated 4 out of 5 stars (12)
54,567 משתמשים

Google™ Translator Lite Featured

a powerful tool to translate words or sentences

Rated 4 out of 5 stars (33)
48,222 משתמשים

rikaichan Requires Restart

Japanese to English/German/French/Russian dictionary. Just hover the mouse on top of a word, and a popup appears. Automatically de-inflects verbs and adjectives. Detailed kanji view...

Rated 5 out of 5 stars (92)
47,271 משתמשים

Rikaichan Japanese-English Dictionary File Requires Restart

This is a dictionary file add-on for the Rikaichan extension.

Rated 5 out of 5 stars (6)
41,518 משתמשים

新同文堂 Requires Restart

提供中文繁體與簡體互轉的工具

Rated 4 out of 5 stars (98)
34,779 משתמשים

Text to Voice Requires Restart

https://en.wikipedia.org/wiki/Text_to_Voice_(Firefox). TTS gives Firefox the power of speech. Select text, click the button on the bottom right of Firefox window and this add-on speaks the selected text for you. Audio is downloadable.

Rated 4 out of 5 stars (192)
30,254 משתמשים

Simple Locale Switcher Requires Restart

An easier management of the user interface language

Rated 5 out of 5 stars (8)
26,942 משתמשים

LinguaLeo

LinguaLeo Translator is the most useful way to get translations of English words on any page online. Just click twice and you will get its translation. Our extension also allows you to translate any phrases.

Rated 3 out of 5 stars (110)
26,000 משתמשים

Google Translate Menu

Simple Google Translate in Menu (Right Click)

Rated 4 out of 5 stars (13)
22,543 משתמשים

Dictionary Switcher Requires Restart

Toggles dictionaries automatically or manually and displays the currently selected one

Rated 4 out of 5 stars (181)
21,817 משתמשים

Rikaichan Japanese Names Dictionary File Requires Restart

A dictionary file for Rikaichan.

Rated 5 out of 5 stars (3)
18,243 משתמשים