צלמית של Web Developer Toolbar Button

Web Developer Toolbar Button 1.12.2 נדרשת הפעלה מחדש

מאת polygon planet

「Web 開発」ツールメニューと「Web コンソール」のショートカットボタンをツールバーに追加します。