על מנת לנסות את אלפי התוספות הזמינות כאן, הורידו את Mozilla Firefox, דרך מהירה וחופשית לגלוש ברשת!

סגירה

ברוכים הבאים לתוספות של Firefox.

ניתן לבחור מבין אלפי תכונות וסגנונות נוספים כדי להתאים את Firefox לטעמך.

סגירה

בדרכים?

מומלץ לבקר באתר התוספות לנייד שלנו.

סגירה

היסטורית הגרסאות של ReminderFox

77 גרסאות

היו זהירים עם גרסאות ישנות!

גרסאות אלו מוצגות למטרות בדיקה. עליך תמיד להשתמש בגרסה העדכנית של התוספת.

גרסה 2.1.6.3 1.4 MiB עובד עם Firefox 3.0 - 56.*, SeaMonkey 2.0 - 2.60, Thunderbird 5.0 - 60.*

New
Options tab:Reminderfox Dialog
-- selector for existing categories added
-- Reminderfox Remote Calendar feature now uses the color set by the
remote calendar system (eg. fruux or GCal)
-- Inactive set remote calendars now show it's events/todos with
a white instead of a black icon on the Main List

Fixes
-- random alarms
-- fix some problems with timezone
-- date strings without time was not parsed correctly
-- the missing time dimension on Options and Add dialog
-- on Options the exporting failed
-- tab:Options --> Import Importing one Todo now opens Add dialog

גרסה 2.1.6.1 1.4 MiB עובד עם Firefox 3.0 - 56.*, SeaMonkey 2.0 - 2.60, Thunderbird 5.0 - 60.*

* Statusbar handling has been changed by Mozilla (partially removed), so we have removed the legacy Statusbar (icon + text). Instead, use the SmartFoxy icon (see Options --> tab:Access)

* Thunderbird
-- SendPlus icon changed
-- Reminders for Addressbook contact switchable between US/EU format
(see Options --> tab:Access)

גרסה 2.1.5.5.3 1.3 MiB עובד עם Firefox 3.0 - 20.*, SeaMonkey 2.0 - 2.21, Thunderbird 5.0 - 20.*

Updates:
Reduced fade-in/out animation duration for alert slider
Fixed: Timeselector on Alarm and Quick Alarm dialogs failed.
Edit/Open of events with Calendar day popup failed.
GCal2 changed to allow business accounts
Alert/Alarm: On Options selecting a sound file will play it for testing
Alert Notification Slider improvements:
-- on Options Notification selection to place on screen Top/bottom,left/right
-- red button closes without fading
-- separate sound file selection, preset for wav,ogg

גרסה 2.1.5.5 1.3 MiB עובד עם Firefox 3.0 - 56.*, SeaMonkey 2.0 - 2.46, Thunderbird 5.0 - 49.0

Fixed issue with FF 45 where drag and drop support was broken.

Alert Slider modification
--> Alert fades in/out (fct is similar to TB new mail notification)
--> can be closed with red X on slider

Fixed: Calculating reminder description for any variables (eg: <1978>) was wrong with show more than 1 year on the 'Main List'. Thanks to Jens-Uwe

Disable storing ICS data with no events/todos during sync
Subscribe failed due to missing lib link

CalDAV Sync
-- changed for DST
-- UTC preference setting was not respected for sending ICS data to remote
Thanks to M.P.Ragavendra

גרסה 2.1.5.4 1.3 MiB עובד עם Firefox 3.0 - 46.*, SeaMonkey 2.0 - 2.41.*, Thunderbird 5.0 - 45.*

This version fixes bugs found in version 2.1.5.3 with alerts not properly displaying at the expected time, and the alert dialog size not persisting.

גרסה 2.1.5.3.1-signed 1.3 MiB עובד עם Firefox 3.0 - 44.*, SeaMonkey 2.0 - 2.40.*, Thunderbird 5.0 - 44.*

ReminderFox 2.1.5.3:

Fixes:
Fixed issue with downloading and synchronizing with remote calendars.

גרסה 2.1.5.2.1-signed 1.2 MiB עובד עם Firefox 3.0 - 43.*, SeaMonkey 2.0 - 2.40.*, Thunderbird 5.0 - 43.*

Added new "Backup and Restore" option in the ReminderFox list Foxy menu. This makes it easier to backup reminders to a file without having to go to the Options.

Fixed bug from 2.1.5.1 release where some types of alarms were not properly firing.

גרסה 2.1.5.1.1-signed 1.2 MiB עובד עם Firefox 3.0 - 20.*, SeaMonkey 2.0 - 2.21, Thunderbird 5.0 - 20.*

ReminderFox 2.1.5.1
Fixes
* Fix: Firefox 35 compatibility. ReminderFox was not loading with FF 35.

* Fixed Google Calendar synchronization with Firefox 35.

* Improvements to the API used to set alarm timers. Hopefully this will address issues where some users would report reliability issues where alarms stopped firing after some number of days.

* Fix issue where clicking Firefox History toolbar button was showing icons only and not text when ReminderFox installed.

* Fix issue where alarm popups could be accidentally closed by inadvertent key presses.

* Fix conditional check where alarms snoozed for exactly 60 minutes were never fired off.

* Added new external preference per user request to control the delay in opening up multiple alarm dialogs if user preference is set to use multiple windows instead of a single tabbed dialog:
extensions.reminderFox.alarmPopupWindowDelay

* Disabled clicking a day on the calendar header to change the start date.

* Agenda and Print output now supports remote calendar icons/details

גרסה 2.1.5.1-signed 1.2 MiB עובד עם Firefox 3.0 - 33.*, SeaMonkey 2.0 - 2.27.*, Thunderbird 5.0 - 35.*

Improved workflow for upcoming Firefox "Australis" UI.

The Foxy toolbar icon is the main access interface for ReminderFox. From the Options -> Access tab, you can choose to display a badge showing the number of events occurring today, or display the actual text of today's reminders. To move the location of the Foxy icon, right-click on the toolbar and choose Customize... From there you can drag the icon anywhere you want.

For those that prefer the original 'ribbon-icon' rather than the Foxy icon, you can choose that instead. Right-click on the menu and choose Customize... and you'll see the red ribbon icon. Now simply drag the Ribbon icon to the toolbar of your choice (and move the Foxy icon back to the palette).

Improvements:
* Styling and UI tweaks.
* Options pages - Minor updates to wording and styling to make some options clearer.
* Remote calendar performance improvements - compares remote calendar status with local and only updates if needed.
* Remote calendar errors now display error details to the user.
* Added address autocomplete when adding an invitation in Thunnderbird. (Thanks to contributor Onno Ekker!)

Fixes:
* Fixed: Subscribe with Reminderfox web page context menu action was not working.
* Fixed: Add/Import as New Calendar - was not working.
* From the edit reminder dialog, the Launch Url and Launch Location now open two distinct tabs instead of reusing a single tab.
* Fixes: No longer store timezone information from remote calendars; could cause the ICS file to drastically increase in size.
* Fixed: Foxy toolbar icon and ribbon status icon were not being remembered across restarts (would be hidden upon restart)
* Fixed: When editing a reminder from the alarm dialog, no longer opens the Reminder list window as well.
* Fixed: There was an issue where some invalid ToDo's (that has an invalid empty date) could cause ReminderFox to crash.
* Fixed: Adding a reminder via the web page context menu was not including the page URL
* Fixed: Foxy toolbar icon and Bow status icon now work properly with Seamonkey

גרסה 2.1.4.2.1-signed 1.2 MiB עובד עם Firefox 3.0 - 30.*, SeaMonkey 2.0 - 2.27.*, Thunderbird 5.0 - 30.*

This version fixes the issue with preference options not saving. It also restores the ability to place the ribbon icon on any toolbar of your choosing. In addition the Foxy toolbar icon can now be moved/removed and is not restored upon restart.

Background:
Our last update 2.1.4 had a regression which made it impossible to save settings made on the ReminderFox Options dialogs. As always, we did perform intensive testing, but a late change caused the failure which we did not catch it time. Very sorry about that.

The other major issue that we heard about was the change of placement of the ReminderFox bow and the newly-displayed Foxy icon. The introduction of the Foxy icon is with the knowledge in mind that Firefox will not have a bottom add-ons/status bar in future versions (and Thunderbird will follow that route). The ribbon icon is a legacy style statusbar control which Firefox will not long support, so we are trying to graduate away from that. The nice thing about the new toolbar-style icons is that they can natively be placed anywhere the user wants (you can do this by right-clicking on any toolbar icon and selecting Customize... and then dragging it anywhere where you want). We have fixed the Foxy toolbar icon so its placement is now remembered properly. If you don't want the Foxy toolbar icon displayed, simply go to Options -> Firefox tab and uncheck the "Foxy Icon" option.

However the beloved ribbon icon is not going away. We made a mistake and removed the option to move the ribbon icon to any toolbar. The users told us about it loudly, and we listened and changed it; the option is back and is as flexible as it was before. Go to Options -> Firefox tab and there you'll see the Foxy Bow - Bar Placement dropdown as it was before.

We hope Reminderfox is and will continue to be a great help for you!

גרסה 2.1.4.1-signed 1.2 MiB עובד עם Firefox 3.0 - 29.*, SeaMonkey 2.0 - 2.26.*, Thunderbird 5.0 - 29.*

New Features & Improvements
 • New Foxy toolbar icon on the main main menu bar
  + Foxy is enabled with Options or TB/FX 'Customize' dialog
  + Foxy can hold badge for numbers of todays/upcoming events
  + Reminderfox Box and todays events text on status/add-on bar enabled with first install;
  + see also on Options --> Firefox/Thunderbird tab
 • Options pages with new structure
  + Backup Reminders - Options --> General offers 'Backup' of current
  reminders with date/time stamping
  + Category tab removed from Options pages, can be accessed directly with menu button
  + Help links will open a web page and reuse a previous opened tab.
  + With TB the web page is opened within TB on a new tab, a previous opened tab will be reused also
 • CalDAV/Remote Calendar
  -- Google Calendar with OAuth2 supported
  -- Configure for Remote Calendar improvements/fixes
  -- Account color also shown on overview tab
  -- Remote calendars are updated at startup (first window only)
 • CalDAV/Remote Calendar -- Tasks
  RFC 5545 based implementation to support compliant Remote Calendar like
  -- fruux
  -- ownCloud (tested with 6.0.0a (stable)
  -- Radicale with localhost (see docu)
  Google Calendar API for Tasks don't follow RFC 5545 but uses JSON data exchange
 • Other
  -- Revised [Add/Subscribe] dialog for importing iCal/ICS data from different source with Drag&Drop or context menu on data source (FX,TB, Filemanager)
  -- Spyglass filters search selections for Text and Views persist between close/open of main dialog
  -- Calendar-only display expands the focused day to use the whole dialog space
  -- Calendar shows 'today' with blue border; days with 'open' events are yellow;
  'completed' events are gray but will not overwrite 'open' status;
  days with 'overdue' events are light-red and overwrite 'open' and 'completed'
  -- Send++ now tags the original message to be forwarded/replied with 'Followup' (green)
  -- Send/Invite supports searching TB Addressbook with autocomplete
  -- Print/View - Reminder with URL/Locations attributes are now active links
Fixes
 • Reminder entry for next year didn't have right year in Add dialog
 • Web-Mail message was not opened with mail icon on main dialog
 • Edit an entry on Todo's/User List after filtering was not possible
 • Send++ was not working after some Gecko release changes; 'associated' repaired
 • Send++ with Thunderbird and having the send-folder on IMAP wasn't adding
  the mail icon to be used to open the reminder. Now using 'Open associated reminder'
  will add the mail icon to the reminder/event.
 • Events with recurrence had wrong TTT on calendar

 • Main Dialog List and Calendar didn't show same event status with some
  Add/Edit actions
 • Close 'About' dialog with [esc] or [Close], same with 'Update Check' dialog
 • Alarm updated

 • Views Editing
  Deleting criteria fixed

גרסה 2.1.2.1-signed 1.1 MiB עובד עם Firefox 3.0 - 27.*, SeaMonkey 2.0 - 2.24.*, Thunderbird 5.0 - 27.*

Bug fixes
 • Fixed: Opening the Options dialog via the statusbar/add-on bar was causing reminderfox.ics data to be lost in some cases.
 • Fixed: The Add/Edit dialog was not properly showing all entries in some locales (French, Slovakian, ..)
 • Invalid alarm settings was causing an alert to get displayed. This was changed to now be ignored (and silently issue a console message only).
 • Edit dialog with change of the storage location (Reminders/Todos/UserList) could duplicate the event

Improvements
 • Recover from Reminderfox .bak file. You can now easily recover reminders from the ReminderFox automatic backups. Use the Options -->File tab and click the link "Recover from Reminderfox .bak file".

גרסה 2.1.1.1-signed 1.1 MiB עובד עם Firefox 3.0 - 24.*, SeaMonkey 2.0 - 2.21.*, Thunderbird 5.0 - 24.*

Important Note: Version 2.1.1 has a problem with data loss due to a bug in combination with the "Option.. " dialog. This version should not be used; please use version 2.1.2 or newer.

What's New?
 • Remote Calendar synchronization is now easier to set up! If you haven't tried setting up a remote calendar, it's a good time to check it out.
  Just select your desired remote calendar, enter your username and password, and then select from a list of your remote calendars.
Improvements
 • When adding a repeating event where the start/end date interval is longer than the repeating interval, an 'Overlapping Dates' alert shows, but no longer prevents you from creating the event. (If you see this alert, most likely what you want is to choose the "Click here for more Repeat Options" and set the Repeat End Date).
 • Adding a new event now properly highlights that event after adding it, instead of going to the top of the list.
 • After editing a repeating reminder instance, the calendar would switch to the first occurrence of that reminder. Now the focus stays on the instance you edit.
 • New hotkey: When selecting a repeating reminder instance, you can press ':' to go to the first instance of that repeat reminder.
Key Fixes
 • The reminder list was not showing in some cases when the reminder list was sorted by certain columns
 • Fixed issue where list was not showing if Firefox profile was being run from a remote network location
 • With some locales, the Sync options were not displaying
 • The alarm time showing on Edit dialog and alarm dialog was always displaying in minutes, not days/hours.
 • Alarm dialog size was improperly getting larger and larger over time
Other fixes
 • Toggle event attributes (important, completed, ruc) on the main list was not synced with remote calendar system (Thanks to Leslie Walker using fruux)
 • Alarms form remote calendars with absolute TRIGGER weren't being set properly
 • Drag & Drop of ICS mails/attachments with events/invitations/airflight reservations corrected
 • CalDAV sync and update was doubling the todos/ulist items
 • Fixed: selecting a row on Mail List with only a few rows gave error
 • Networking/Server on Sync options page could not be configured with all parameters
 • Changing reminders file via Options also also maintains 'Remote Calendar' details
 • When defining a first remote calendar, that calednar will be selected as a default to sync to when adding new reminder

גרסה 2.1.1-signed 1.1 MiB עובד עם Firefox 3.0 - 23.*, SeaMonkey 2.0 - 2.21, Thunderbird 5.0 - 23.*

What's new?

 • New Remote calendar support!
 • There is now proper support for synchronizing directly with remote calendars. Popular services such as fruux, Google calendar, and owncloud have been tested. By synchronizing ReminderFox with a calendar provider, it is now possible to sync your ReminderFox events across mobile devices (such as iPhone or Android phones).
  See full documentation here:
  http://www.reminderfox.org/documentation/reminderfoxcaldav-support/

  Some cool things:
  - Remote calendars can have colors set, and events for that calendar will show up highlighted in that color in the list.
  -You can have multiple remote calendars synchronized into your single Reminders list.
  -You can add a column on the list to view which events are synchronized to which calendar.

  Improvements:
 • Quick Alarm menu added to the Foxy menu in the Reminder list
 • Alarm dialog can now can be resized, and the size will be persisted thereafter.
 • New Reminder repeat option to support "COUNT"; you can now set an event to repeat for a specified number of times. Thanks to user Peter de Leuw for the request.
 • Fixes:
 • Finally! Fixed issue where repeating todo alarms would not pop up.
 • Fixed: ReminderFox list was not opening properly when some columns were being set to sort (was just showing the calendar with empty list)
 • When delete recurring events/alarms, defaults button to delete 'this and previous'
 • When adding a reminder and setting a repeat, ReminderFox now warns the user if 'overlapping' start/end date spans conflict with the repeat interval.
 • Fixed: opening Edit window by clicking on calendar event was opening the Add dialog, not the Edit dialog
 • Fixed: 'Views' with string arguments did not work
 • גרסה 2.0.2.1-signed 996.9 KiB עובד עם Firefox 3.0 - 23.*, SeaMonkey 2.0 - 2.15.*, Thunderbird 3.0 - 23.*

  Improvements

  - Day Box popup in Calendar positioning will not overlap with selected day box anymore

  - Copy Reminder/Event with recurrence will give option to copy as single instance of selected date.

  - Filter/Views:
  Reminders and Todos/Lists have separate settings for default views
  ViewsEditor directly activates the last Views used;
  Date editing definition opens with hovering over the date box.

  - Print/View:
  Menu structure changed
  added a help menu item which calls the printing documentation (English and German versions)

  Notes Textbox:
  in Add/Edit dialog the number of lines can be user sized: add preference for min/max number of lines
  name: extensions.reminderFox.notesLines
  type: string; value: {min lines},{max lines}

  Options changes:
  'Display' Options:
  -- Use single buttons bar: Add and OK buttons moved to top bar
  -- switch to open the menu [Reminders] or [Todos/Lists] with mouse over or click
  -- number of calendar months displayed
  -- set the default text size
  'Tooltip' Options:
  -- enable an 'Agenda' displayed at startup, this is helpful to get an overview out reminders and todos, that page can easily be printed with normal Firefox/Thunderbird printing
  'Defaults' Options:
  -- List default has separate filter settings for Reminders/Todos with 'Last selected View' also
  'File' Options:
  -- If changing the 'Local ReminderFox File Location' with unsaved events, a warning will be displayed to save/undo those changes

  Fixes:
  - Calendar Year header now relates always to 'selected' calendar day

  - Views with multi year selection in some cases didn't show correct events

  - [Help] call from Foxy didn't open the documentation

  - 3-month Calendar called with icon on FX/TB main menu bar in some cases events were missing

  - Networking: with networking enabled and the main dialog shown, added/edited events/todos could be lost

  - Import with categories now handles 'Cancel' as expected

  - Editing reminders will not change to origin date of reminder (row on List);

  - [Add Todos] for WEB page was not working

  - Open message with mail icon was failing in Thunderbird 15 if a Chat account was added

  גרסה 2.0.1.1-signed 974.0 KiB עובד עם Firefox 3.0 - 18.*, SeaMonkey 2.0 - 2.13.*, Thunderbird 3.0 - 15.*

  Hi all - thanks for bearing with us as we got up and running on a new codebase for version 2.0. This update should hopefully fix a lot of the issues that users were experiencing in that version.

  Fixes:
  1. Defaulted the number of months shown in the calendar to 1. This behavior can be changed in the Options->Display tab under List and Calendar Setup.
  2. Fixed: Reminders can be added by double-clicking on the calendar
  3. Fixed: Performance of list/calendar. There was an issue with certain repeating reminders that spanned multiple days that caused long delays in displaying the calendar.
  4. Fixed the calendar day popups that were showing up too quickly, obscuring the calendar, not going away, and generally behaving like a bad house guest.
  5. Increased calendar day popup delay time to 1000ms (1 second) . This can be controlled via entering 'about:config' in the browser URL and searching on the preference 'extensions.reminderFox.calendar.daypopup.delay'. It can be shortened or increased as desired.
  6. Fixed: the Foxy icon was not showing on the Toolbar button when 'small' icons mode was selected
  7. Fixed: text search filter issues. The text search filter box had issues when typing, where the cursor was not behaving properly, making it difficult to use.
  8. Fixed: Text size wasn't always responding as expected to keyboard shortcuts. CTRL-+ should now always increase the calendar size, and ALT-+ should increase the list text size. (CTRL - and ALT - will decrease the size).
  9. Fixed: calendar day popup could be hidden _behind_ Calendar when opened from toolbar icon
  10. Fixed issue where ReminderFox list dropdown could stay open after selecting Select List/Calendar Layout.

  Improvements:
  1. Foxy's back! I missed Foxy so he's back in the bottom right of the calendar display. He can be hidden by right-clicking on him and selecting Hide Foxy. He can be shown again at any time by right-clicking underneath the calendar and selecting Show Foxy.
  2. Cleaned up the look of the calendar and day popups a bit to have more consistent icons.

  גרסה 1.9.9.5.1.1-signed 844.0 KiB עובד עם Firefox 3.0 - 14.0, SeaMonkey 2.0 - 2.9a1, Thunderbird 2.0 - 14.*

  Bug Fix
  • Fixed: if the Foxy icon had been hidden, the ribbon icon was not showing and the tooltip had no entries

  גרסה 1.9.9.5.1-signed 873.0 KiB עובד עם Firefox 3.0 - 11.*, SeaMonkey 2.0 - 2.9a1, Thunderbird 2.0 - 11.*

  Improvements:
  1. When suspending alerts or alarms, you now have the option to have the alerts/alarms automatically resume after a specified period of time
  2. Mac: alert sliders now work on Mac
  3. Updated version compatibility for SeaMonkey and PostBox

  Bug Fixes:
  1. Fixed: menu icon was showing for all submenu items in Firefox ReminderFox tools menu (Mac)
  2. House Keeping: refactored all global UI identifiers; help avoids namespace pollution and potential conflicts with other Add-ons

  גרסה 1.9.9.4.3.1-signed 839.0 KiB עובד עם Firefox 3.0 - 10.*, SeaMonkey 2.0 - 2.9a1, Thunderbird 2.0 - 10.*

  Bug fixes:
 • Fixed issues with Thunderbird where Adding Reminder to an email was not working. (Thanks to Guenter Wahl)
 • Fixed issue where welcome page was continuously displaying after update for some users
 • גרסה 1.9.9.4.2.1-signed 839.0 KiB עובד עם Firefox 3.0 - 8.*, SeaMonkey 2.0 - 2.4.*, Thunderbird 2.0 - 7.*

  Bug fixes:
 • Fixed problem where it was not possible to Add New Categories
 • Fixed issue where exporting reminders to a file would allow you to select a directory instead of a file
 • גרסה 1.9.9.4.1-signed 840.0 KiB עובד עם Firefox 3.0 - 7.*, SeaMonkey 2.0 - 2.3.*, Thunderbird 2.0 - 6.*

  Improvements:
 • Many refactorings to improve startup performance and best practices. HUGE thanks to Guenter Wahl!
 • The quick alarm toolbar icon now has a context menu to allow you to remove any quick alarm.
 • Pressing quick search hot key (default: CTRL-Q) will now show the Quick Search bar if it is not shown. This can be done even if the sidebar is not shown.
 • גרסה 1.9.9.3.1.1-signed 842.0 KiB עובד עם Firefox 1.0 - 6.*, SeaMonkey 2.0 - 2.1.*, Thunderbird 2.0 - 5.*

  1.9.9.3.1:
  Added a check to ensure that Addon-bar is showing for FF4 for existing ReminderFox users (if the ReminderFox icon was set to use the statusbar previously).

  גרסה 1.9.9.3.1-signed 841.0 KiB עובד עם Firefox 1.0 - 4.0.*, SeaMonkey 2.0 - 2.0.*, Thunderbird 2.0 - 3.3a3pre

  Bug Fixes

  • Fix for version 1.9.9.2 issue where alarms were not showing in some cases
  • Fix for version 1.9.9.2 issue where ToDos were not respecting View filtering
  • Fix for long-standing issue where after acknowledging an alarm it would re-appear 15-20 minutes later (Finally! Thanks to Dennis and Bernie for helping debug this one)
  • Fixed: if snoozed an an alarm for more than 24 days, the alarm would re-pop up immediately
  • Better alarm handling; now only set alarms when necessary, instead of setting them all in advance
  • Can now Drag & Drop calendar files onto the Foxy toolbar icon in order to import them (just like on the status icon)

  גרסה 1.9.9.2.1-signed 843.0 KiB עובד עם Firefox 1.0 - 4.0.*, SeaMonkey 2.0 - 2.0.*, Thunderbird 2.0 - 3.3a3pre

  Version 1.9.9.2

   Improvements:


   • Can now set the default filters to be the last selected Stored View in the preferences. So if you have a custom
    View that you like to use, you can have the Reminder list always open to that.
   • When importing reminders/ToDos, there is a more detailed dialog detailing how many events are to be imported, and how
    many succeeded. (Thanks to Guenter Wahl)
   • You can now entirely remove the status bar "ribbon" icon by setting Display Placement toolbar to "none". You might want to do this
    if you prefer to have the "Foxy" toolbar icon exclusively (right-click on Firefox toolbar, click "Customize" and drag the Foxy
    icon to any toolbar you wish)
   • Added new: "All Reminders (All Years)" default view for new installs
   • Added context menu to "Foxy" toolbar icon (right-click on Foxy to get the same context menu as the status bar icon)

   Bug Fixes

   • Fixed issue some were seeing where new reminders were not being saved when Reminder list was closed
   • Fixed: Deleting reminders from alarm popup was not working for non-repeating reminders
   • Fixed: improved startup time
   • Fixed selecting row in list to not scroll off at the end of the year
   • Fixed: filters for Reminders tab were not being respected when opening to ToDo's tab by default
   • Fixed: Reading in calendars with specified TimeZones would not persist timezones properly
   • Fixed: When deleting past recurring reminders, the End Date was not being updated for later instances
   • Fixed: Quick Alarm display would not update properly if another upcoming reminder tab was open
   • Added additional debugging mechanisms: preference extensions.reminderFox.debug.file can be set to a file (example: "c:\reminderfox_log.txt" ) to have debug output to a file for better support during defect investigation

   גרסה 1.9.9.1.1-signed 945.0 KiB עובד עם Firefox 1.0 - 4.0.*, SeaMonkey 2.0 - 2.1b2, Thunderbird 2.0 - 3.3a2pre

   Version 1.9.9.1
   Fixed non-English locales

   Version 1.9.9
   Improvements:

   • Introducing Foxy! As we approach version 2.0 it felt like it was time for a bit of an icon refresh, so our mascot Foxy is now featured in the UI. Tip: Don't like Foxy? You can hide him in the Reminder List (and status tooltip) by right-clicking and selecting Hide Foxy.
   • UI improvements have been made to declutter the Reminder List UI a bit and make for a better first-run experience.
    • The Options and Calendar buttons have been replaced by links in the calendar sidebar
    • The Filters and search dropdowns are hidden by default. They can be shown by clicking the Show Filters link in the sidebar. This preference will be remembered across sessions.
   • Integrated Filter/View bar. The separate View dropdown has been removed, and Views are now integrated into the existing Filter dropdown (the one with Selected Year, Selected Month, etc). Select the sub-menu item for 'More Views' to see existing views and add new views. (Thanks to Guenter Wahl).
   • User request: when select to delete a recurring reminder from an alarm, you will be prompted to delete that instance or all instances
   • User request: added default options alarms. You can set the initial snooze alarm value, and the initial alarm action (Acknowledge, Mark as Complete, etc)
   • Added listener for Backspace (Delete on Mac) to remove a reminder from the list
   Bug fixes
   • Fixed issue where files with Timezones could get corrupted (causing the Reminder List window to open with no events)
   • Fixed bug from 1.9.8.4 where Defaults were not being honored when Adding a Reminder from the status bar context menu
   • Fixed: No "12:00AM" time was being shown for Spanish locale
   • Fixed bug where calendar tooltip would show events lasting multiple days as occurring for one extra day
   • Added some safe-checking code around alarm parsing to gracefully handle invalid alarm blocks (ReminderFox list was not displaying properly in that case)
   • Fixes for Drag&Drop of links onto the status ribbon (thanks to Guenter Wahl)

   גרסה 1.9.9 931.0 KiB עובד עם Firefox 1.0 - 4.0b8pre, SeaMonkey 2.0 - 2.0.*, Thunderbird 2.0 - 3.1.*

   Version 1.9.9
   Improvements:

   • Introducing Foxy! As we approach version 2.0 it felt like it was time for a bit of an icon refresh, so our mascot Foxy is now featured in the UI. Tip: Don't like Foxy? You can hide him in the Reminder List (and status tooltip) by right-clicking and selecting Hide Foxy.
   • UI improvements have been made to declutter the Reminder List UI a bit and make for a better first-run experience.
    • The Options and Calendar buttons have been replaced by links in the calendar sidebar
    • The Filters and search dropdowns are hidden by default. They can be shown by clicking the Show Filters link in the sidebar. This preference will be remembered across sessions.
   • Integrated Filter/View bar. The separate View dropdown has been removed, and Views are now integrated into the existing Filter dropdown (the one with Selected Year, Selected Month, etc). Select the sub-menu item for 'More Views' to see existing views and add new views. (Thanks to Guenter Wahl).
   • User request: when select to delete a recurring reminder from an alarm, you will be prompted to delete that instance or all instances
   • User request: added default options alarms. You can set the initial snooze alarm value, and the initial alarm action (Acknowledge, Mark as Complete, etc)
   • Added listener for Backspace (Delete on Mac) to remove a reminder from the list
   Bug fixes
   • Fixed issue where files with Timezones could get corrupted (causing the Reminder List window to open with no events)
   • Fixed bug from 1.9.8.4 where Defaults were not being honored when Adding a Reminder from the status bar context menu
   • Fixed: No "12:00AM" time was being shown for Spanish locale
   • Fixed bug where calendar tooltip would show events lasting multiple days as occurring for one extra day
   • Added some safe-checking code around alarm parsing to gracefully handle invalid alarm blocks (ReminderFox list was not displaying properly in that case)
   • Fixes for Drag&Drop of links onto the status ribbon (thanks to Guenter Wahl)

   גרסה 1.9.8.4 931.0 KiB עובד עם Firefox 1.0 - 4.0b8pre, SeaMonkey 2.0 - 2.0.*, Thunderbird 2.0 - 3.1.*

   Version 1.9.8.4
    Improvements:

    • now handles timezones properly (allowing you properly subscribe or import calendars that define their own timezones, like the NFL calendars here: http://www.southendzone.com/ics/
    • Now emboldens the current month in the calendar widget (just like today's date is emboldened)
    • When alarms/alerts are suspended from the status icon context menu, the status icon and status text will turn grey to indicate that alarms have been disabled
    • Reminder list and alarm windows now use ReminderFox icon to better differentiate them from other Mozilla windows
    • Can now add a reminder based on an ICS event copied to your clipboard (thanks to Guenter Wahl )
    Bug fixes:
    • Fixed issue where clicking Launch URL was opening up a separate browser window
    • Updated menus for Firefox 4 compatibility
    • Fixed: status messages in Reminder List window would sometimes not be cleared immediately when downloading subscribed reminders
    • A bunch of fixes to ensure alarms always occur when they should:
     • Fixed issue with alarms where some repeating ToDos's were not showing some alarms; if a previous instance was Completed, or if a previous instance originated more than 3 months in the past
     • Fixed: if there was a previous instance of a repeating reminder in the alarm window, you would not be reminded at the time of the next instance. Now, the old instance will be replaced with the latest occurrence of the alarm.
     • Fixed: if there was a snoozed alarm, repeating instances would sometimes not display

    גרסה 1.9.8.3 918.0 KiB עובד עם Firefox 1.0 - 4.0b8pre, SeaMonkey 2.0 - 2.0.*, Thunderbird 2.0 - 3.1.*

    Version 1.9.8.3
    Improvements:

    • User request - description text in alarm can now be copied to your clipboard
    • Added 'Go To Today' button on calendar widget
    • When opening reminder list, the calendar will highlight today's date (instead of the date of next upcoming reminder)
    • Added support for additional web-based mail sites
    • For overdue reminders that are marked Remind Daily Until Completed, the list display will now show their original dates in the description
    • Updated for Firefox 4 beta 2

    גרסה 1.9.8.2 918.0 KiB עובד עם Firefox 1.0 - 4.0b3pre, SeaMonkey 2.0 - 2.0.*, Thunderbird 2.0 - 3.1.*

    Version 1.9.8
    New Features:

    • Support for web-mail to allow viewing web-based mails from a reminder. Now if you add a reminder while viewing a Gmail or Yahoo mail message, the reminder will be seen as a mail reminder, and will show up marked as a mail reminder in your reminder list, and when viewing the reminder the mail icon will show which will let you jump to that message in Gmail/Yahoo mail.
    • Added ReminderFox to the Tools file menu for accessibility and ease of access (Menu items: Open ReminderFox, Add Reminder, Add Quick Alarm, Options..., Help)
    Improvements:
    • There is a new filter for "All Upcoming Reminders/ToDo's", which will only show upcoming events, and hide all of the previous events.
    • New quicksearch filter option for "Anywhere" which allows you to filter events where the search text occurs in any of the description, notes, category, notes, or location fields.
    • Toolbar tooltip for ReminderFox icon now shows Upcoming Reminders/Todo's - just like the status bar icon.
    • New Toolbar tooltip for QuickAlarm icon - now shows all quick alarms
    • Made Open ReminderFox toolbar icon not look like crap
    • When displaying quick alarm list (in context menu or toolbar icon), the quick alarms will be sorted by next alarm time.
    • Added a button in the Reminder List window to bring up the Options dialog
    • Usability: For setting a Custom repeat option, changed label in drop down from "Custom..." to "Click here for more repeating options". Also, when adding new reminder and Custom repeat is selected, the default Custom Repeat recurrence is set to weekly, as that is the most oft-requested repeat options ("How do I set up a weekday repeating event?")
    • Usability: Added a "cursor pointer" in the calendar when hovering over the next and previous year/month arrows (Thanks to Günter Wahl)
    • When importing events from the file system or emails to the ReminderFox status bar icon via Drag & Drop, you can now specify a category to set for each of the imported events / todos (Thanks to Günter Wahl)
    • Usability: the dialog for managing 'Default' categories can now be sorted (Thanks to Günter Wahl)

     View improvements: (Thanks to Günter Wahl)
    • There are now a few Reminder Views by default to show some example views (Upcoming Birthdays).
    • 'DATE' has a wider definition for day, week, month, year. TimeSpan definition can go into past and future; used together with 'Export'/'Delete' it can be used for backup and deletion of all past events
    • 'Category' has popup menu as with "Add/Edit Reminder/Todo"
    • Sorting: View Editor has added up/down icons for sorting the 'view' and 'criteria'
    • Changes (edit/sort) will be saved with all actions

     Mail improvements: (Thanks to Günter Wahl)
    • Send++: For a better overview which messages have a association to reminders the Send++ now directly tags the 'send' copy stored to the 'Send' folder with the 'ReminderFox' tag.
    • Reminders with 'mailto:' in the URL field (like contact reminders) will fill the mailto: directly into the 'To:' field of the compose window
    • Thunderbird AddressBook - when adding a reminder for a contact, the address book name is added to the Notes; the contact 'Birthday' is also added to the reminder(with to subject and day and month to start date)
    Bug fixes:
    • Update for all the haters out there!! Added preference to remove the "stupid fox paw icon" in the tooltip/alert slider; type about:config in the Firefox URL, and set the preference extensions.reminderFox.hideThatRidiculousFoxPaw=true
    • Fixed: When playing a custom sound for alerts/alarms, only the first few seconds would be played
    • Fixed: The default value for Show In Tooltip was not being honored.
    • Fixed: When viewing quick alarms from the context menu, would sometimes show additional implementation text.
    • Fixed: quick alarms would sometimes pop back up immediately when snoozed
    • Added defensive code to prevent the status icon from not showing in some situations
    • Fixed: Importing pure iCalandar files with only TODOs didn't work
    1.9.8.1:
    Bug fixes:

    • Fixed nl localization issues
    • Fixed issue where View list would not refresh in some cases

    1.9.8.2
    Improvements:

    • User request - removed column labels for Time label for "all day" and the Repeat label of "none", as they simply cluttered the list and made it more difficult to see the actual information you were interested in.

    Bug Fixes:

    • Fixed issue with older versions of Firefox and Thunderbird; was not able to delete existing reminders.
    • Fixed: when events spanned month boundaries by more than 4 days, they were not showing up on the calendar
     for the next month

    גרסה 1.9.8.1 918.0 KiB עובד עם Firefox 1.0 - 3.6.*, SeaMonkey 2.0 - 2.0.*, Thunderbird 2.0 - 3.1.*

    New Features:
    • Support for web-mail to allow viewing web-based mails from a reminder. Now if you add a reminder while viewing a Gmail or Yahoo mail message, the reminder will be seen as a mail reminder, and will show up marked as a mail reminder in your reminder list, and when viewing the reminder the mail icon will show which will let you jump to that message in Gmail/Yahoo mail.
    • Added ReminderFox to the Tools file menu for accessibility and ease of access (Menu items: Open ReminderFox, Add Reminder, Add Quick Alarm, Options..., Help)

    Improvements:
    • There is a new filter for "All Upcoming Reminders/ToDo's", which will only show upcoming events, and hide all of the previous events.
    • New quicksearch filter option for "Anywhere" which allows you to filter events where the search text occurs in any of the description, notes, category, notes, or location fields.
    • Toolbar tooltip for ReminderFox icon now shows Upcoming Reminders/Todo's - just like the status bar icon.
    • New Toolbar tooltip for QuickAlarm icon - now shows all quick alarms
    • Made Open ReminderFox toolbar icon not look like crap
    • When displaying quick alarm list (in context menu or toolbar icon), the quick alarms will be sorted by next alarm time.
    • Added a button in the Reminder List window to bring up the Options dialog
    • Usability: For setting a Custom repeat option, changed label in drop down from "Custom..." to "Click here for more repeating options". Also, when adding new reminder and Custom repeat is selected, the default Custom Repeat recurrence is set to weekly, as that is the most oft-requested repeat options ("How do I set up a weekday repeating event?")
    • Usability: Added a "cursor pointer" in the calendar when hovering over the next and previous year/month arrows (Thanks to Günter Wahl)
    • When importing events from the file system or emails to the ReminderFox status bar icon via Drag & Drop, you can now specify a category to set for each of the imported events / todos (Thanks to Günter Wahl)
    • Usability: the dialog for managing 'Default' categories can now be sorted (Thanks to Günter Wahl)

    View improvements: (Thanks to Günter Wahl)
    • There are now a few Reminder Views by default to show some example views (Upcoming Birthdays).
    • 'DATE' has a wider definition for day, week, month, year. TimeSpan definition can go into past and future; used together with 'Export'/'Delete' it can be used for backup and deletion of all past events
    • 'Category' has popup menu as with "Add/Edit Reminder/Todo"
    • Sorting: View Editor has added up/down icons for sorting the 'view' and 'criteria'
    • Changes (edit/sort) will be saved with all actions

    Mail improvements: (Thanks to Günter Wahl)
    • Send++: For a better overview which messages have a association to reminders the Send++ now directly tags the 'send' copy stored to the 'Send' folder with the 'ReminderFox' tag.
    • Reminders with 'mailto:' in the URL field (like contact reminders) will fill the mailto: directly into the 'To:' field of the compose window
    • Thunderbird AddressBook - when adding a reminder for a contact, the address book name is added to the Notes; the contact 'Birthday' is also added to the reminder(with to subject and day and month to start date)

    Bug fixes:
    • Update for all the haters out there!! Added preference to remove the "stupid fox paw icon" in the tooltip/alert slider; type about:config in the Firefox URL, and set the preference extensions.reminderFox.hideThatRidiculousFoxPaw=true
    • Fixed: When playing a custom sound for alerts/alarms, only the first few seconds would be played
    • Fixed: The default value for Show In Tooltip was not being honored.
    • Fixed: When viewing quick alarms from the context menu, would sometimes show additional implementation text.
    • Fixed: quick alarms would sometimes pop back up immediately when snoozed
    • Added defensive code to prevent the status icon from not showing in some situations
    • Fixed: Importing pure iCalandar files with only TODOs didn't work

    1.9.8.1:
    Bug fixes:

    • Fixed nl localization issues
    • Fixed issue where View list would not refresh in some cases