צלמית של Download Timestamp

Download Timestamp 0.2 נדרשת הפעלה מחדש

מאת Atte Kemppilä

Sets downloaded file's modification time to current time in Firefox 4.0 and SeaMonkey 2.1.