تاریخچهٔ نسخه‌های Esperanta Vortaro

3 versions

Be careful with old versions!

These versions are displayed for reference and testing purposes. You should always use the latest version of an add-on.

Version 1.0.2.1-typefix 100.5 kB با این برنامه‌ها کار می‌کند فایرفاکس 2.0 - 50.*, سی‌مانکی 1.1 - 2.0.*, تاندربرد 2.0 - 3.1.*

Version 1.0.2 100.4 kB با این برنامه‌ها کار می‌کند فایرفاکس برای آندروید 25.0 - 42.*, فایرفاکس 2.0 - 42.*, تلفن همراه 25.0 - 40.0, سی‌مانکی 1.1 - 2.0.*, تاندربرد 2.0 - 42.*

Esperanta Vortaro nun plene kongruas kun Firefox 4.0. Mi pardonpetas pro la prokrasto!

Esperanta Vortaro is now compatible with Firefox 4.0. Sorry for the delay!

Version 1.0.1 92.2 kB با این برنامه‌ها کار می‌کند فایرفاکس 2.0 - 4.0.*, سی‌مانکی 1.1 - 2.0.*, تاندربرد 2.0a1 - 3.1.*