Icono de Oxygenate

Oxygenate 2.4  Necesita reiniciarse

por neo14515

An Oxygen icon theme for Thunderbird and Lightning