Icono de Old-style smilies

Old-style smilies 0.21.2 Necesita reiniciarse

por Ale

Reverts the smilies in Thunderbird to those of version 2.