Puntuado con 4 de 5 estrellas

Your tool is interesting but it must be made more user-friendly for those who are not technically-focused on this particular (interesting) computing area.

My goal is to find a tool that convert characters wrongly encoded in one character set instead of another one.
In my case, it is related to Hebrew words where I got wrong characters instead of Hebrew characters.
I suggest that you create a window using your tool so that I could enter my wrongly encoded characters and have them encoded properly into Hebrew characters.
I give you an example of the wrong characters that I got recently for the songs of a Hebrew album (More of Israel Greatest Hits (1981) - VA (from vinyl disc) ) along with the transliteration so that it might be of help if you happen to know Hebrew:
Tracklist:
----------
01-éäåøí âàåï - àøõ àøõ
02-ìä÷ú çîñä - ðåìãúé ìùìåí
03-ðçîä äðãì - äåé àøöé îåìãúé
04-àøé÷ ñéðé - âï äùé÷îéí
05-éäåãéú øáéõ - òéï âãé
06-äòîøîéí - ãøåø é÷øà
07-éäåøí âàåï - éãéã ðôù
08-äôøáøéí - îçøåæøú ùéøéí éùøàìééí
09-öáé÷ä ôé÷ - àéï ìé àéù îéìáãé
10-çåä àìáøùèééï - ëîå öîç áø
11-ááåøú ÷åõ áìá - øåúé
12-ùåùðä ãàîøé - àéï àôùø
13-çåä àìáøùèééï - ìå éäé
14-éäåøí âàåï - äçâéâä ðéâîøú
15-î÷äìä åúéæîåøú äñéîôåðéú ùì ñé áé àñ éùøàì - äúé÷åä

01-yehoram gaon-eretz eretz
02-hamsa-noladeti lashalom
03-nehama hendel-hoy artzi moladeti
04-aric sinai-gan hashikmim
05-yehudit ravitz-ein gedi
06-the amranim-dror yikra
07-yehoram gaon-yedid nefesh
08-the parvarim-israeli medley
09-svika pick-ein li ish milvadi
10-chva alberstein-kmo tsemach bar
11-group wildflower-ruthi
12-shoshana damari-hen efshar
13-chava alberstein-lu yehi
14-yehoram gaon-hachagiga nigmeret
15-orchestra and choir-hatikva

Thanks for sharing this addon. I am sure it should help others for other purposes than mine.

Esta valoración es de una versión anterior del complemento (2.6.7).