Icono de Ubuntu Tango Theme

Ubuntu Tango Theme 2.0.4 Necesita reiniciarse

por IEBO

Ubuntu Tango Theme. This theme use the Tango icon from Ubuntu...