Icono de Dragon scales firetext

Dragon scales firetext 3.1 Necesita reiniciarse

por puffmike Spinello

A Dragon scale theme with firetext for Firefox 3.0 to 3.5.*