Rated 4 out of 5 stars

Có một số điểm nhỏ đó là ở từ điển này thiếu một số REP như "uo" có thể thành "ươ".

This review is for a previous version of the add-on (1.0.0.24). 

Quy tắc này đã được thêm vào phiên bản đang phát triển; xin vui lòng chờ chúng tôi phát hành phiên bản mới.