Icon of Strata Aero

Strata Aero 3.5.004 Requires Restart

by Xavius

The default Firefox 3 theme for Vista, now for Windows XP too!