Icon of Dizionari Furlan

Dizionari Furlan 3.1

by Baro, paganff

Friulian Dictionary