Icon of Backbone-Eye

Backbone-Eye v0.2.0  No Restart

by Dhruva Ray, Jaynti Kanani

Firebug Extension to debug Backbone applications