Rated 4 out of 5 stars

Nhưng dúng là AVIM không hoạt động khi soạn thảo mail. Tác giả ơi! khắc phục được không?????

This review is for a previous version of the add-on (20080224.66). 

Re: Gmail

Phiên bản mới hỗ trợ các trang soạn thảo e-mail, như là Gmail, Yahoo! Mail, v.v.