Hay Rated 5 out of 5 stars

1 plugin tuyệt vời. Hoạt động rất tốt. Nhưng mong tác giả sửa đổi thêm phần lựa chọn. Phần lựa chọn chiếm quá nhiều không gian, cho những 4 kiểu gõ trong khi thực tế 1 người chỉ quen với 1 kiểu gõ mà mình ưa thích.

This review is for a previous version of the add-on (20080224.118). 

Re: Hay

Nếu bạn đang sử dụng Firefox 3, xin cài đặt phiên bản mới của AVIM. Phiên bản mới có giao diện gọn gàng.