Icon of GNOME Theme Tweak

GNOME Theme Tweak 42.1

by GNOME Integration Team

Extension for customizing GNOME theme.