Icon of AVIM

AVIM 20080728.450

by Minh Nguyễn, Hieu Tran Dang

An input method editor (IME) for Vietnamese. Type fully-accented Vietnamese directly into any Web page or dialog box using a standard keyboard.
————
Bộ gõ tiếng Việt để nhập dấu trực tiếp vào bất kỳ trang Web và hộp thoại dùng bàn phím bình thường.