Icon of Zutilo Utility for Zotero

Zutilo Utility for Zotero 2.0.3

by will

A utility adding assorted macros for Zotero