Rated 5 out of 5 stars

Extension này rất hữu ích, hi vọng tác giả sẽ tiếp tục phát triển nó dài dài. Cảm ơn!

This review is for a previous version of the add-on (0.8.125).