Icon of Chromifox Extreme Carbon

Chromifox Extreme Carbon 2.0.1

by Triton

A coat of Carbon for Chromifox Extreme. Chromifox Carbon is a dark gray colored theme of Chromifox Extreme.

PENDING VERSION: 3.0

End-User License Agreement