Icon of ThamiZha! Solthiruthi(Tamil spellchecker)

ThamiZha! Solthiruthi(Tamil spellchecker) 0.8.1-typefix

by Muguntharaj, lavanyas

Tamil Spell checker by Thamizha.com Team.
Its creators include Ve. Elanjelian, S. Muguntharaj, Radhakrishnan, Vijay, A. Suji, Malathi Selvaraj, Sri Ramadoss, Yagna Kalyanaraman, Lavanya Sundararajan, Pranava Swaroop and Siddarth Vengatesan.