Icon of AVIM

AVIM *.5.5.0.1-signed

by Minh Nguyễn, Hieu Tran Dang

An input method editor (IME) for Vietnamese. Type Vietnamese diacritics directly into any Web page, Web app, or dialog box.
————
Bộ gõ tiếng Việt cho phép đặt dấu trực tiếp vào bất kỳ trang Web, ứng dụng Web, và hộp thoại.