hoanb1

About me

Developer Information
Name hoanb1
Homepage http://vnmobile.info/
Email address
User since August 19, 2008
Number of add-ons developed 1 add-on
Average rating of developer's add-ons Not yet rated

Add-ons I've created

Vietnamese TTS

Vietnamese text to speech
Chuyển văn bản thành tiếng nói.
Sau khi cài đặt bạn có thểm bấm menu "Đọc văn bản" trong trình đơn right-click để nghe đoạn văn bản được chọn.

Not yet rated
10 users

My Reviews

No add-on reviews yet.