hoanb1

About me

Developer Information
Name hoanb1
Homepage http://vnmobile.info/
User since August 19, 2008
Number of add-ons developed 1 add-on
Average rating of developer's add-ons Rated 1 out of 5 stars

Add-ons I've created

Vietnamese TTS Requires Restart

Vietnamese text to speech
Chuyển văn bản thành tiếng nói.
Sau khi cài đặt bạn có thểm bấm menu "Đọc văn bản" trong trình đơn right-click để nghe đoạn văn bản được chọn.

Rated 1 out of 5 stars (2)
9 users

My Reviews

No add-on reviews yet.