Icon of Yandex Slovari

Yandex Slovari 0.11 Requires Restart

by Alexander Ermolaev

Search definition or translation of words in Yandex.Slovari (http://slovari.yandex.ru/)...