Icon of Vietnamese TTS

Vietnamese TTS 1.0.3.1-signed.1-signed Requires Restart

by hoanb1

Vietnamese text to speech
Chuyển văn bản thành tiếng nói.
Sau khi cài đặt bạn có thểm bấm menu "Đọc văn bản" trong trình đơn right-click để nghe đoạn văn bản được chọn.

This add-on has been marked as experimental by its developers