Icon of Vietnamese TTS

Vietnamese TTS 1.0.3.1-signed.1-signed

by hoanb1

Vietnamese text to speech
Chuyển văn bản thành tiếng nói.
Sau khi cài đặt bạn có thểm bấm menu "Đọc văn bản" trong trình đơn right-click để nghe đoạn văn bản được chọn.

This add-on has been preliminarily reviewed by Mozilla. Learn more