Icon of twitter-persian-theme

twitter-persian-theme 0.0.20 Compatible with Firefox 57+

by r3mis4

با استفاده از این افزونه می توانید از فونتهای زیبای فارسی در توییتر استفاده نمایید. در حال حاضر فونت یکان پشتیبانی می گردد.