Poczta INTERIA.PL 1.2.1-signed.1-signed

End-User License Agreement

Poczta INTERIA.PL requires that you accept the following End-User License Agreement before installation can proceed:

UMOWA LICENCYJNA

INTERIA.PL - INTERIA.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (adres: Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków NIP: 5272644300), wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000373733.
Umowa – niniejszy dokument regulujący zasady korzystania z Programu
Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z Programu w swoim imieniu i na swoją rzecz lub osoba fizyczna korzystająca z Programu w imieniu osoby prawnej lub jednostki nie posiadającej osobowości prawnej, która po akceptacji Umowy korzysta z Programu.<br>
Program – oprogramowanie o nazwie Poczta INTERIA.PL opracowane przez INTERIA.PL

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Umowa zostaje zawarta pomiędzy INTERIA.PL a Użytkownikiem z chwilą instalacji Programu.
 2. Warunkiem koniecznym dla korzystania z Programu jest akceptacja warunków Umowy. Warunki Umowy są udostępnione Użytkownikowi przed pobraniem Programu na stronach określonych w §2 ust.3 Umowy.
 3. Na mocy Umowy INTERIA.PL udziela Użytkownikowi bezpłatnej, nie wyłącznej i nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z Programu w celach osobistych jak i celach komercyjnych na jednym Urządzeniu.
 4. INTERIA.PL nie udziela Użytkownikowi praw, które nie są wyraźnie wymienione w Umowie w tym zgód i licencji na warunkach określonych w art. 75 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 5. Na mocy Umowy, INTERIA.PL zastrzega a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jakakolwiek ingerencja w Program o charakterze:
  1. modyfikacji,
  2. dostosowania,
  3. tłumaczenia,
  4. wykorzystania do tworzenia innych opracowań bądź produktów,
  5. dekompilacji,
  6. poddawania inżynierii wstecznej,
  7. deasemblacji lub innego sposobu wyprowadzenia kodu źródłowego z Programu
  8. <br>
   jest zabroniona i w zależności o całościowej oceny zachowania Użytkownika może być źródłem odpowiedzialności cywilnej i karnej na mocy obowiązujących przepisów z zastrzeżeniem zapisów §3 ust. 3 poniżej.
 6. Użytkownik zgadza się również nie usuwać, nie ukrywać ani nie zmieniać informacji o prawach autorskich, znakach towarowych bądź innych prawach zastrzeżonych INTERIA.PL lub stron trzecich, związanych z, zawartych w lub też dostępnych w połączeniu z lub za pośrednictwem Programu.
 7. INTERIA.PL zastrzega, że poprzez Program, Użytkownik uzyskuje dostęp do zasobów swojego konta pocztowego udzielony na mocy odrębnej umowy oznaczonej określonym prefixem skrzynki pocztowej, w tym: całej historii wiadomości oraz książki adresów, tym samym dla prawidłowego działania Programu niezbędny jest dostęp do sieci Internet.
 8. Możliwości i wymagania Programu:
  1. Cykliczne pobieranie danych dotyczących nowych maili ze skrzynki w oparciu o aktywną sesję przeglądarki,
  2. Wyświetlanie powiadomień o liczbie nowych wiadomości w skrzynce,
  3. Możliwość ustawienia poprzez Program Poczty INTERIA.PL jako domyślnego klienta do obsługi odnośników mailto:

§2 WARUNKI KORZYSTANIA Z PROGRAMU

 1. Program jest dodatkiem dla przeglądarki Firefox. Instalacja przeglądarki jest zatem warunkiem koniecznym do korzystania z Programu.
 2. Użytkownik ma prawo do sporządzenia jednej kopii zapasowej Programu.
 3. Program został wykonany z wykorzystaniem elementów udostępnych na bazie licencji:
  1. Add-on SDK ("addon-kit", "api-utils") MPL 2.0: http://www.mozilla.org/MPL/2.0/ | https://github.com/mozilla/addon-sdk/blob/master/LICENSE
  2. "vold-utils" - http://www.mozilla.org/MPL/1.1/
  3. ToolbarButton - http://www.mozilla.org/MPL/1.1/

§3 PRAWA CHRONIONE

 1. Wszystkie znaki towarowe, logo, nazwy handlowe, towarowe stanowią wyłączną własność INTERIA.PL lub też INTERIA.PL przysługują określone prawa nadane na podstawie odrębnych umów.
 2. Umowa nie daje Użytkownikowi prawa do ich używania.
 3. Wszystkie prawa własności intelektualnej dotyczące Programu, w tym między innymi kodu komputerowego, urządzeń dźwiękowych, grafiki, multimediów, obrazów, dźwięków oraz tekstów wchodzących w skład Programu stanowią wyłączną własność INTERIA.PL lub innych podmiotów i są chronione przez postanowienia międzynarodowych traktatów dotyczących własności intelektualnej oraz prawo polskie. Jakiekolwiek naruszenie warunków zawartych w Umowie podlega surowym karom przewidzianym zarówno w prawie cywilnym jak i karnym.
 4. Użytkownik zobowiązuje się przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności w celu zapewnienia, że wszelkie połączenia są wolne od wirusów, robaków, koni trojańskich i innych elementów o charakterze destrukcyjnym.

§4 PRAWIDŁOWE DZIAŁANIE PROGRAMU

 1. INTERIA.PL oświadcza, że Program jest wolny od wad.
 2. INTERIA.PL:
  1. nie udziela gwarancji na Program, a rękojmia zostaje wyłączona.
  2. nie udziela w szczególności nie zapewnia jego przydatności handlowej i przydatności do określonych zastosowań.
  3. nie odpowiada za szkody, w tym szkody bezpośrednio wynikające z użycia bądź niemożliwości użycia oprogramowania (w tym, między innymi, za utratę danych lub powstanie danych niedokładnych, albo za straty poniesione przez Użytkownika lub osoby trzecie, utracone korzyści, jak też niemożność współpracy programu z innymi programami), nawet jeśli dany Użytkownik bądź inna osoba zostali powiadomieni o możliwości powstania takich szkód.
 3. Całość ryzyka w zakresie korzystania z Programu ponosi Użytkownik.
 4. W przypadku gdy Program okazał się wadliwy, koszty naprawy i serwisu obciążają tylko i wyłącznie jego Użytkownika.
 5. INTERIA.PL udziela pomocy technicznej Użytkownikom tylko i wyłącznie poprzez e-mail na adres pomoc@firma.interia.pl lub telefon Biura Obsługi Klienta.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy do zakończenia obsługi Programu przez inne aplikacje i systemy INTERIA.PL w jakimkolwiek czasie i z jakiejkolwiek przyczyny lub bez przyczyny.
 2. Każdy Użytkownik może rozwiązać Umowę w dowolnym czasie poprzez odinstalowanie Programu.
 3. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo obowiązujące na terenie Polski.
 4. Jakiekolwiek spory pomiędzy INTERIA.PL a Użytkownikiem będą rozstrzygane wyłącznie przez właściwe sądy powszechne.
 5. W przypadku gdy którekolwiek z postanowień Umowy zostanie uznane za nieważne, pozostałe postanowienia Umowy pozostaną w mocy i będą w pełni obowiązywać.
 6. Zaniechanie przez INTERIA.PL wymagania dokładnego wykonania jakichkolwiek postanowień Umowy nie może być interpretowane jako zrzeczenie się jakichkolwiek uprawnień lub praw.
 7. Naruszenie prawa przy użyciu Programu będzie niezwłocznie zgłaszane odpowiednim organom ścigania.

Back to Poczta INTERIA.PL…